Regulamin Sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy IZO-SILESIA, dostępny pod adresem internetowym https://izo-silesia.eu/ jest przez Agnieszkę Kopic prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą firmy Izo-Silesia wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9542424149, REGON 523183955.

Niniejszy regulamin Sklepu internetowego https://izo-silesia.eu/ określa szczegółowe warunki i zasady zawierania oraz realizacji umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§ 2 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu https://izo-silesia.eu/.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą firmy Izo-Silesia wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9542424149, REGON 523183955.

3. Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie Sprzedawcy.

4. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę, oferujący produkty przez Internet pod adresem https://izo-silesia.eu/.

5. Produkty – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, wiadomości e-mail lub telefonu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12. Koszty dostawy – koszty jakie pokrywa Klient za transport Zamówienia pod wskazany w Zamówieniu adres.

13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

14. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

15. Czas przygotowania zamówienia – czas w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem kuriera lub odbioru osobistego.

16. Czas realizacji zamówienia – czas w jakim Sklep dostarczy Produkt Klientowi.

17. Formy płatności – płatności wykonywane przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie internetowym form jak: płatności online.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres prowadzonej działalności Sprzedawcy: ul. Grzegorzka 14a/6, 40-309 Katowice

2. Adres e-mail Sprzedawcy: izosilesia@gmail.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 730 749 847

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 54 1050 1214 1000 0097 6495 2470

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie, e-mailowo, bądź osobiście ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.

§ 4 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Internet Explorer, Internet Edge, Safari.

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies (więcej na ten temat w Polityka prywatności).

§ 5 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z § 6 Regulaminu lub bez konieczności zakładania Konta.

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet i Sklepu internetowego w oparciu o niniejszy Regulamin.

4. Ceny podane w Sklepie są w polskich złotych i nie zawierają stawek VAT.

5. Sprzedawca jest właścicielem Sklepu i jedynym podmiotem odpowiedzialnym za Sklep.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży niektórych Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, zmiany cen i rabatów Produktów, przy czym Klienta i Sprzedawcę wiąże cena i rabat Produktu zaprezentowana na stronie internetowej Sklepu w chwili składania przez Klienta Zamówienia.

7. W ramach jednego zamówienia realizowanego w Sklepie internetowym, Klient może wykorzystać tylko jeden kod rabatowy. Kody rabatowe nie sumują się. Kody rabatowe nie łączą się z jakimikolwiek innymi akcjami promocyjnymi w Sklepie internetowym.

8. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

9. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz Koszt dostawy (w tym opłaty za transport, pakowanie, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.

10. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§7 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu czy dane do faktury (opcjonalnie).

2. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest bezpłatne.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

5. Sklep internetowy uprawniony jest do zablokowania Klienta, jeśli uzna jego działanie w ramach Sklepu internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym prawach na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 8 Składanie zamówienia

1. Informacje znajdujące się w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając Zamówienie za pomocą środków dostępnych na internetowej stronie Sklepu, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu i Regulaminie.

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zamówieniu na potrzeby jego realizacji i zobowiązuje się do przestrzegania i akceptacji Regulaminu.

3. Zamówienia można dokonać:

a) po zarejestrowaniu i zalogowaniu na Stronie internetowej https://izo-silesia.eu/,

b) za pośrednictwem Strony internetowej, bez konieczności rejestracji lub logowania;

4. Klient, składając zamówienie przez Sklep, wybiera dany Produkt za pomocą kliknięcia w cenę Produktu, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności. W trakcie składania zamówienia w Sklepie, Klient przechodzi przez kolejne etapy:

a) wybiera zamawiane Produkt/y i ich ilość;

b) wybiera formę dostawy;

c) wskazuje adres dostawy zamówienia, ew. podaje dane do faktury (mogą to być inne dane niż dane Klienta);

d) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem;

e) potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

§ 9 Modyfikacja zamówień

1. Klient może zmodyfikować złożone Zamówienie do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki (o czym jest informowany w oddzielnej wiadomości e-mail). Po przygotowaniu zamówienia do wysyłki, Klientowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w punkcie Prawo odstąpienia od Umowy.

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać kontaktując się ze Sklepem internetowym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Adres, e-mail i numer telefonu podano w § 3.

3. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie Produktu lub Produktów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep internetowy otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

§ 10 Metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego/ych Produktu/ów:

a) Przesyłka kurierska

b) Przesyłka InPost

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) przelew bankowy

b) przelew elektroniczny

2. Złożone Zamówienia z wybraną opcją płatności online oczekują na wpłatę Klienta przez 5 dni od daty złożenia Zamówienia, po tym czasie nieopłacone Zamówienia będą automatycznie anulowane.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Produktów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy

§ 11 Czas realizacji zamówienia

1. Domyślnie wszystkie Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego są na stanie magazynowym, chyba że przy Produkcie znajduje się informacja o braku dostępności.

2. Czas realizacji Zamówienia z dostawą pod wskazany w Zamówieniu adres wynosi do 3 dni roboczych.

3. Zamówione Produkty są dostarczane za pośrednictwem kuriera lub paczkomatów.

4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5. W przypadku zamówienia Produktu/ów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktu/ów częściami (co wiąże się z naliczeniem podwójnych kosztów dostawy) lub też dostarczenia razem Produktu/ów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. W przypadku braku lub czasowej niedostępności zamówionego Produktu bądź Produktów, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałym stanie faktycznym, w zaistniałej sytuacji Klient może:

a) Anulować Zamówienie w części dotyczącej niedostępnego Produktu/ów. Pozostała część zamówienia zostanie zrealizowana przez Sprzedawcę.

b) Anulować całe Zamówienie.

c) Potwierdzić realizację dostępnej części Zamówienia, a w przypadku Produktu/ów niedostępnych ustalić ze Sprzedawcą nowy termin realizacji niedostępnych Produktu/ów.

7. W przypadku Zamówienia z dostawą realizowaną przez kuriera, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera podczas odbioru pod kątem ew. uszkodzeń. W razie uwag co do stanu Zamówienia, należy je zgłosić osobie dostarczającej.

8. Dostawa produktu odbywa się tylko na terenie Polski. W przypadku chęci wysyłki do innych krajów Unii Europejskiej należy przed złożeniem Zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 12 Reklamacje

1. Wszystkie Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe, oryginalne i pozbawione wad.

2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkty niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony Produkt okaże się wadliwy, wtedy Klient ma prawo złożyć reklamację.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów/reklamacji od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 38 a. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego).

5. Reklamację należy zgłosić pisemnie, drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

7. Produkt podlegający reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać na adres Sprzedawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej bądź przewoźnika wskazanego przez Sprzedającego (na koszt Klienta), załączając do niego kopię dokumentu księgowego sprzedaży oraz opis wady i numer konta bankowego, na który możliwy będzie ewentualny zwrot Klientowi poniesionych przez niego kosztów przesyłki.

8. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych począwszy od dnia jej wpływu.

10. Produkt/y odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w § 3 z dopiskiem „Reklamacja”, podając numer Zamówienia.

11. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie do 7 dni roboczych na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

12. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

13. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

14. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady Produktów powstałe z winy Klienta oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§ 13 Gwarancja

1. Wszystkie produkty są objęte gwarancją, gdyż Sprzedawca jest ich producentem.

§ 14 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klienta pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony udostępnianych jemu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922).

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia po zrealizowaniu Zamówienia.

4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

5. Brak podania przez Klienta niezbędnych danych osobowych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Aby usunąć konto Klienta wraz z danymi osobowymi ze Sklepu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres izosilesia@gmail.com. W przesłanej wiadomości należy podać adres e-mail podany podczas rejestracji.

§ 15 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży składając oświadczenie, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Konsument w tym celu może skorzystać z Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży stanowiący załącznik do Regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe.

5. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, przesyłając informację na podany przez Klienta adres e-mail.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność, jeżeli wartość Produktu uległa zmniejszeniu, wynikającemu z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowanie Produktu.

7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

8. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

9. W razie odstąpienia umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszystkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.

Pobierz Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży.

§16 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

d) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 17 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2022 roku.

2. Umowy sprzedaży zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. Brak akceptacji zmian w Regulaminie w terminie do 14 dni kalendarzowych będzie jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy, wskutek czego konto Klienta zostanie usunięte.

5. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującym w dniu złożenia regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.